Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 9

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Otázky a odpovědi

 • Správce nemovitosti je nestranný subjekt, který se s odbornou péčí postará o Váš dům. Většina kvalitních správců dnes již také umožňuje pro své klienty online náhled k hospodaření společenství. Díky tomu, že správce pravidelně účtuje o výdajích a příjmech domu, zajistí vlastníkům kontrolu mimo jiné nad činností výboru.
 • Kvalitní správce nemovitostí zná všechny povinnosti technických norem, periodicitu revizí a servisů a změn v legislativě. Pomůže se orientovat při hledání technických řešení pro Váš objekt.
 • Správce nemovitostí ručí za bezproblémový chod budovy, včetně vedení účetnictví. Za tímto účelem je také pojištěn. Čím vyšší pojištění, tím větší záruka pro vlastníky.
 • U domů, které se spravují sami, resp. kde správu domu svěří vlastníci pouze výboru společenství, který ji i fyzicky vykonává včetně vedení účetnictví, není žádná kontrola hospodaření výboru.
 • Pro případ havárie ve společných částech domu je k dispozici telefon non stop dispečinku  775 885 885, v době od 8.00 do 18.00 se dovoáte na Helpdesk Prague Propery Management, a.s.
 • Budete-li mít závadu ve vašem bytě, která nesouvisí se společnými prostory domu, můžete si objednat zásah havarijní služby na non stop dispečinku  775 885 885  (v době od 8.00 do 18.00 se dovoláte na Helpdesk Prague Property Management, a.s.. Tuto opravu je však nutno hradit napřímo, a to v hotovosti.
 • Pokud máte byt v záruční lhůtě (obvykle 2-3 roky od kolaudace) je možno reklamační závadu v bytě nebo vlastním nebytovém prostoru reklamovat dle pokynu developera. Tento postup vždy stanovuje reklamační řád.
 • Doporučujeme oznámit reklamaci způsobem, který Vám zajistí pozdější případné právní vymáhání opravy (např. doporučená pošta, doručení do datové schránky).
 • Pokud zjistíte závadu na společných částech domu, oznamte nám ji správci vašeho objektu, který tuto závadu bude reklamovat u developera. Kontakt na správce je vždy vyvěšen na nástěnce vašeho objektu.
 • Pokud potřebujete nový klíč, ovladač, nebo máte jiný požadavek, oznamte nám Váš požadavek správci objektu.
 • Pokud vám byl čip nebo ovladač ukraden, nebo jste ho ztratili, informujte správce, který má na starost váš dům a ten s Vámi dohodne podrobnosti ohledně blokace.
 • Nový občanský zákoník přinesl do práv a povinností vlastníků bytů několik novinek, z nichž je asi nejpodstatnější oznamovací povinnost v případě změny majitele bytu nebo osob, které jej obývají.
 • Velmi stručně máte jako majitel bytu povinnost oznámit nejpozději do jednoho měsíce správci domu, že jste se stal majitelem bytu (včetně jména a adresy) a kolik osob jej bude obývat,
 • Dále je nutno hlásit každou změnu v počtu osob, které v bytě bydlí, oznámit jméno nájemníka, pokud byt pronajmete
 • Majitel/Nájemce je povinen řádně užívat byt, společné části domu a řádně užívat plnění, jejichž poskytování je spojeno s užíváním bytu. Dále je povinen po předchozím oznámení SVJ umožnit přístup do bytu či nebytového prostoru za účelem provedení odečtu, kontroly, příp. výměny měřidel tepla, teplé a studené vody. Majitel/Nájemce bytu je povinen odstranit závady a poškození, která na jiných bytech nebo společných částech nebo zařízení domu způsobil sám, nebo ti, kteří s ním byt užívají.
 • Majitel/Nájemce nese plnou odpovědnost za domácí zvířata, která jsou v bytě držena (psi, kočky, morčata apod.). Je současně povinen dbát, aby nedocházelo k rušení ostatní majitele bytů majitelů/ nájemců v domě.
 • Majitel/Nájemce a osoby s ním společně užívající byt či nebytový prostor jsou povinni udržovat v domě pořádek a čistotu.
 • Majitelé/ Nájemce je povinen užívat byt nebo nebytový prostor v souladu s dobrými mravy tak, aby neobtěžovali ostatní majitele (nájemce) nadměrným hlukem, zvláště v nočních hodinách a o víkendech.
 • Po dohodě s výborem či právním zástupcem domu sepíšu uznání dluhu a splátkový kalendář, který musím dodržovat a pravidelně splácet. Splátky musím hradit spolu s měsíčním předpisem.
 • Opravu nahlásím správci domu, který v případě společných prostor opravu objedná. Opravy v bytě si hradí majitel bytu či nájemce a opravy ve společných prostorách a ve stoupačkách hradí společenství, pokud ve stanovách není uvedeno jinak.
 • Od ledna 2016 je účinná nová vyhláška 269/2015 Sb Ministerstva pro místní rozvoj, která přináší změny v dosavadním způsobu, jakým se v bytových domech rozúčtovávají platby za teplo jednotlivým nájemníkům. Jako každá věc, přinášející změnu do zaběhnutých pořádků, protože se dotýká velké skupiny obyvatel. Podstata vyhlášky spočívá v novém stanovení procentního vyjádření tzv. základní a spotřební složky, a je nově upravena výpočtová metoda při rozdílech v nákladech na vytápění. Nový způsob je především spravedlivější v tom, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. Například pokud někdo překročí stanovené hranice odchylky od průměru (spodní hranice -20% a horní hranice +100%) musí počítat s tím, že se jeho hodnota nákladů na vytápění upraví na 80% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku. Upravený náklad na vytápění je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a upravené hodnoty. Pokud je tedy např. průměrný náklad na vytápění 100 Kč/1 m2, potom se lze pohybovat v rozmezí od 80 Kč do 200 Kč bez úpravy nákladu na vytápění. Nový způsob rozdělení poměru základní a spotřební složky by měl být bytovým domem odsouhlasen (výbor/předseda/shromáždění vlastníků). Další informace k uvedené problematice je možné nalézt například na http://www.okolobytu.cz/clanky/je-nova-vyhlaska-na-rozuctovani-skutecne-takova-hruza).
 • Základní složka vyjadřuje tu část nákladů, která není závislá na chování příjemců služeb – konečných spotřebitelů a rozúčtovává se každému podle tzv. započitatelné podlahové plochy bytu, nebo nebytového prostoru. Základní složka nákladů na teplo pokrývá permanentně náklady na pohotovostní výkon otopné soustavy, prostupy tepla, tepelné ztráty vnitřního rozvodu a náklady na temperování společných prostor domu.
 • Spotřební složka nákladů na teplo pokrývá náklady na teplo dodané do bytu otopnými tělesy, jehož množství může nájemce ovlivnit regulací přívodu tepla do otopných těles. Vychází z míry indikované spotřeby energie na vytápění. Rozděluje se mezi příjemce služeb podle údajů měřidel s použitím korekcí či výpočtů. Výpočtové metody zohledňují rozdílnou náročnost vytápěných místností na dodávku tepla, která je dána jejich polohou, velikostí otopných těles, způsobem připojení měřidel a projektovanou vnitřní teplotou.

EDA je místo sloužící k přijímání a evidenci požadavků, dotazů vlastníků a členů výborů týkající správy, údržby a provozu objektu směrované na správce a pracovnice evidence plateb. Výhodou EDY je snadné a rychlé zadání požadavku bez nutnosti hledat kontakt na správce nebo pracovnici evidence plateb a jistota, že se na váš požadavek, dotaz, závadu nezapomene. 

Na EDU lze hlásit jakékoliv požadavky, dotazy, závady týkající správy, údržby a provozu objektu, a to ve všední dny od 8.00 hod do 18.00 hod na telefonní číslo  775 885 885 popřípadě kdykoliv na e-mail helpdesk@ppmas.cz a nebo přes webovou aplikaci z „klientské zóny“.