Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 7

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 8

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Co obnáší vyúčtování SVJ

29.4.2019

Celá řada společenství vlastníků jednotek (SVJ) má občas problémy se správným vedením účetnictví a následně s vyúčtováním záloh z předpisů (vyúčtování služeb a záloh, spotřeby energií a vody). Nepříjemné potíže mohou plynout z chybného vedení účetní evidence, z chybného plánování ročního finančního plánu SVJ, ale bohužel, i ze stále se zvyšujícího počtu neplatičů. Pokud i vy patříte mezi SVJ, které si vede samo účetnictví, jistě nám dáte za pravdu, že to není nijak příjemná záležitost. Vyúčtování a správné vedení účetnictví jednoznačně vyžaduje vysokou odbornou kvalifikaci, potřebné zkušenosti, ale také zavedené a efektivní procesy. Pojďte se s námi podívat na některé oblasti, kterým je potřeba věnovat pozornost při vyúčtování SVJ.

 

Zásadní změna ve vyúčtování SVJ

V lednu 2016 vstoupila v platnost vyhláška 269/2015 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, která přinesla zásadní změny ve způsobu vyúčtování zálohových plateb v rámci SVJ za teplo, studenou vodu a teplou vodu jednotlivým majitelům (uživatelům) bytových a nebytových prostor. Podstata vyhlášky spočívá ve stanovení procentního vyjádření základní a spotřební složky, kdy došlo k úpravě výpočtové metody při rozdílech v nákladech na vytápění.

 Uvedeny způsob je spravedlivější v tom, že pokud dojde k překročení přípustných rozdílů v nákladech na vytápění, provede poskytovatel služeb úpravu výpočtové metody pouze u těch příjemců služeb, u nichž došlo k překročení některé stanovené hranice. Například pokud někdo překročí stanovené hranice odchylky od průměru (spodní hranice -20% a horní hranice +100%) musí počítat s tím, že se jeho hodnota nákladů na vytápění upraví na 80% průměrné hodnoty za zúčtovací jednotku. Upravený náklad na vytápění je pak násobkem výměry započitatelné podlahové plochy a upravené hodnoty. Pokud je tedy např. průměrný náklad na vytápění 100 Kč/1 m2, potom se lze pohybovat v rozmezí od 80 Kč do 200 Kč bez úpravy nákladu na vytápění.

Základní složka vyjadřuje tu část nákladů, která není závislá na přímé spotřebě spotřebitelů služeb a účtuje se každému podle tzv. započitatelné podlahové plochy prostoru. Základní složka nákladů na teplo obsahuje především náklady na zálohovaný pohotovostní výkon topných zdrojů a ztráty, např. prostupy tepla a tepelné ztráty vnitřního rozvodu.

Spotřební složka nákladů na teplo pokrývá náklady na teplo dodané do bytu otopnými tělesy, jehož množství může vlastník ovlivnit regulací přívodu tepla do otopných těles. Vychází ze skutečné spotřeby energie na vytápění. Rozděluje se mezi příjemce služeb odebírajících teplo podle naměřených údajů v jednotlivých bytových a nebytových prostorách s použitím korekcí zohledňujících rozdílnou náročnost vytápěných místností (velikost otopných těles, jejich počet, světová orientace místností, místnost pod střechou atd).

Víte, do kdy má být vyúčtování SVJ provedeno?

Vyúčtování nákladů spojených s provozem a užíváním objektu vč. bytů a nebytových prostor se provádí jednou ročně dle platné legislativy, a to vždy do 30. 4. následujícího roku. Pro vyúčtování se používají údaje z evidence plateb (zaplacené zálohy na provoz, služby a zálohy na spotřeby energií a vody) a ze skutečně vynaložených (fakturovaných) nákladů za provoz, služby a ze skutečně měřených spotřeb za energie a vodu. Tyto náklady se porovnají, rozpočítají podle rozúčtovacího a vyúčtovacího klíče schváleného vlastníky SVJ, čímž vlastníkům vzniknou přeplatky nebo nedoplatky. Po obdržení vyúčtování má vlastník možnost vyúčtování reklamovat v případě, že s vyúčtováním nesouhlasí. Obvykle je reklamační doba 30 dnů, pokud SVJ nemá tuto lhůtu ve stanovách společenství vlastníků jednotek určenou jinak. Tento údaj najdete na dokumentu vyúčtování. Po vyřízení případných reklamací jsou vyplaceny přeplatky a předepsány nedoplatky z vyúčtování, a to podle zákonného ustanovení nejdéle do 31. 7.

 

Co všechno je ještě třeba ohlídat pro správné vyúčtování SVJ?

Pojďme si projít několik základních bodů, které je potřeba mít na paměti:

  • Zkontrolujte, zda nedošlo ke změnám v pravidlech pro rozúčtování oproti předchozímu období (legislativou, změnou rozúčtovacího/vyúčtovacího klíče)
  • Předejte zpracovatelům správné podklady včetně přehledu vlastníků se všemi změnami (kontrolu proveďte porovnáním s údaji v katastru nemovitostí, bohužel se stává, že vlastník jednotku prodá a SVJ nic nenahlásí) a včetně odečtů měřidel spotřeb vody, tepla.
  • Pokud máte v domě nebytové prostory, ověřte, zda nedošlo ke změně způsobu využívání prostoru. Pokud ano, je třeba upravit koeficienty plochy pro rozúčtování nákladů na teplo.
  • Zajistěte včas odečty všech měřidel spotřeby vody a tepla v bytech a nebytových prostorech ke konci zúčtovacího období. V souladu s legislativou pak musíte kontaktovat všechny uživatele bytů, u kterých se nepodařilo odečty získat.
  • Zkontrolujte veškeré faktury od dodavatelů služeb za uplynulý rok.
  • Před zpracováním vyúčtování ověřte náklady jednotlivých položek, zda jsou správně zaúčtované do odpovídající položky pro vyúčtování.
  • Před zpracováním vyúčtování porovnejte náklady s minulým obdobím. Případné rozdíly vám napoví, zda mohlo dojít k chybě.
  • Srovnejte spotřeby vody a tepla celého domu i jednotlivých bytů a nebytových prostor s minulým obdobím. Pomůže vám to jednoduše odhalit případné chyby v odečtech.

Profesionální vyúčtování společenství vlastníků jednotek v Praze

Správné nakládání s penězi je základem úspěšného hospodaření každého společenství vlastníků jednotek (SVJ). Z toho důvodu se mnoho SVJ obrací pro pomoc na zkušené odborníky v této oblasti. Takoví profesionálové zajistí řádné vedení účetní agendy a vaše SVJ se vyhne nejen řadě starostí, stresovým situacím, ale i zbytečně vynaloženým finančním nákladům.

Nedaří se vašemu SVJ vést přehlednou evidenci faktur nebo trvale objednáváte dílčí služby u velkého počtu dodavatelů? Pak můžete využít pomoc specialistů na vedení účetnictví společenství vlastníků jednotek v Praze od profesionálů z Property Prague Management, a.s.  Jsme schopni zajistit rekonstrukci vedeného účetnictví včetně evidence plateb vlastníků s následným provedením vyúčtování daného objektu a kompletně převzít účetní agendu společenství vlastníků jednotek včetně všech odborných aspektů, které vám ušetří mnoho času, ale i peněz. Pro uvedenou problematiku máme k dispozici specialisty na evidence plateb, účetní SVJ, dále pak spolupracujeme s odbornými firmami zjišťující odečty a rozúčtování médií (SV, TV, TUV), ale i s odborníky na vymáhání dluhů právní cestou.

Řešíte v rámci vyúčtování společenství vlastníků jednotek problémy s neplatiči? 

Trápí vaše SVJ nekonečné problémy s neplatiči? V PPM jsme vyvinuli efektivní systém, díky kterému se počet dlužníků výrazně snižuje. Důležité je především důkladné vedení účetní evidence a poctivé zaznamenávání finančních transakcí do online aplikace, ke které mají přístup jak členové výboru, tak jednotliví vlastníci. A jak to vypadá v praxi?

V pravidelných intervalech se provádí kontroly přijatých plateb za služby spojené s užíváním, provozem bytů a nebytových prostorů (u SVJ mající zřízenu v bance službu tzv. přímý kanál, se platba v našem evidenčním systému objeví do 48 hod. od zaplacení). První upomínka na dluh se zasílá elektronicky na e-mail dlužníka a je spíše pouhým upozorněním. Další upomínky jsou pak zasílány evidovaným způsobem a náklady na jejich zpracování i distribuci jsou již hrazeny dlužníky podle různě odsouhlasených finančních sankcí vlastníky SVJ. Má-li společenství vlastníků jednotek nebo majitel nebytového prostoru pochybnosti o výši dluhu, může kontaktovat správce objektu telefonicky nebo e-mailem přes našeho Elektronického Domovního Asistenta (EDA). Díky tomuto systému je vaše společenství vlastníků jednotek včas upozorněno na jednotlivé neplatiče a jsou s ním zahájeny efektivní kroky vedoucí k úspěšnému zaplacení pohledávky. V případě, že se i tak nebude dlouhodobě dařit celý případ s neplatiči vyřešit, předáme případ příslušným správním orgánů k dalšímu řízení.

 

Vymáhání nedoplatků je vždy nepříjemné,

jsme rádi, že to PPM řeší za nás.“

Karel S.

Špičkové služby od Property Prague Management, a.s. (PPM)

Jsme renomovaná společnost zabývající se komplexní správou, provozem a zajištěním služeb pro společenství vlastníkům, bytové domy, družstva. Působíme na území Prahy a v jejím blízkém okolí. Na trhu se úspěšně pohybujeme již od počátku 90. let a v současné době spravujeme více než 105 SVJ a máme více jak 10 tisíc klientů. Naším cílem zůstává špičkový servis a nadstandardní proklientské služby.

Díky nejmodernějším nástrojům, jako je například Elektronický Domovní Asistent (EDA) nebo Klientská zóna, vám vždy poskytneme cenné rady, odborné a včasné informace týkající se oprav, havárií apod. Jako jedni z mála firem na trhu jsme navíc pojištěni proti škodám způsobeným naší činností třetím osobám (například v případě vašeho SVJ), a to až do výše 50 000 000 Kč.

Zvolte pomoc odborníků a nechte spravovat vaše SVJ specialisty z PPM, a.s.

Vybrané reference
OC Nové Chabry
alt
kancelářský objekt:
1

Jedná se o OC v areálu nové výstavby bytových domů na Praze 8 - Nové Chabry

Praha 7, 8
Vila Verde
alt
bytů ve správě:
6

Luxusní viladům se nachází ve vilové čtvrti Prahy 6 - Bubeneč, Jeho autorem je úspěšný mladý architek Martin Sladký, který za tuto stavbu obdržel několik ocenění.

Praha 7, 8
Sdílet článek: alt
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam