Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 7

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slide 8

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5

Vyplatí se vašemu SVJ více repase, nebo výměna měřidel

30.9.2019

Repase nebo výměna měřidel? Složitá otázka, nad kterou si láme hlavu nejeden výbor/předseda společenství vlastníků jednotek SVJ nebo bytového družstva (BD). V následujícím textu jsme pro vás v Prague Property Management, a.s. obě možnosti podrobně popsali. Na celý problém jsme se podívali jak z praktického hlediska, tak z pohledu právní legislativy. Navíc zde existují i další alternativy, pro které se při repase nebo výměně měřidel můžete rozhodnout.

 

Ukotvení repase nebo výmění měřidel v zákoně

Hned z kraje se podíváme co o tématu hovoří zákon o metrologii. Ten říká, že veškerá měřidla ( teplé vody, studené vody a kalorimetry) v bytech jsou brána jako takzvaná „stanovená měřidla“. Vodoměry je nutné periodicky ověřovat každých 5 let, kalorimetry každé 4 roky. A to podle vyhlášky 285/2011 Sb. Domovní měřidla bez platného cejchu nemohou být zahrnuta do celkového zúčtování nákladů na provoz objektu. Především v bytových objektech tak každých 4 – 5 let vyvstává otázka, zda se stávajících měřidel raději zbavit a zajistit nová, nebo je všechny nechat odborné firmě repasovat.

Pro lepší pochopení celé problematiky vám nyní nabízíme k nahlédnutí kompletní citaci zákona č. 505/ 1990 Sb. o metrologii:

„§1 účel zákona

Účelem zákona je úprava práv a povinností fyzických osob, které jsou podnikateli, a právnických osob (dále jen "subjekty") a orgánů státní správy, a to v rozsahu potřebném k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření.

§3 Měřidla

 (3) Stanovená měřidla jsou měřidla, které Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") stanoví vyhláško k povinnému ověřování s ohledem na jejich význam.

§11 Používání měřidel

 (1) Stanovené měřidlo může být používáno pro daný účel jen po dobu platnosti provedeného ověření.

 (2) Český metrologický institut je oprávněn zjišťovat u uživatelů plnění povinností předkládat stanovená měřidla k ověření. Zjistlí-li, že je používáno stanovené měřidlo bez platného ověření, měřidlo zaplombuje nebo zruší úřední značku.

§18 úkoly subjektů

a) vedou evidenci používaných stanovených měřidel podléhající novému ověření s datem posledního ověření a předkládají tato měřidla k ověření.

§23 pokuty subjektům

 (1) Úřad může uložit pokutu až do výše 1 milionu korun subjektu, který

b) použil stanovené měřidlo bez platného ověření k účelu, pro který byl předmětný druh měřidla vyhlášeno jako stanovený

f) Neplní povinnosti stanové v §18

------------------------------------------------------------------------
Vyhláška 345/2002 Sb, kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

§2 Schválení typu a ověřování

Schválení typu a ověřování podléhají měřidla, jejichž druhy jsou uvedeny v příloze.

příloha
bod 1.3.9 Měřidla protečeného množství vody

a) na studenou vodu 6 let

b) na teplou vodu 4 roky

e) vodoměry na studenou a teplou vodu, používané pouze k rozúčtování nákladů konečným spotřebitelům.“

Z přesného znění zákona tedy jasně vyplývá povinnost SVJ zajišťovat pravidelnou kontrolu a cejchaci měřidel, ale i řada dalších povinností a sankcí v případě, že se tak nestane. Například si vaše SVJ nemůže interně odsouhlasit a zahrnout do stanov, že vodoměry tepla kontrolovat nebude. V takovém případě by se SVJ vědomě dopouštělo nezákonného jednání. Pokud by ČMI (Český metrologický institut) během případné kontroly zjistil pochybení, nebo by vaše SVJ nebylo schopno danou kontrolu doložit, s největší pravděpodobností by vás čekaly finanční sankce. Vlastníkem jednotlivých měřidel tepla navíc nemůže být fyzická osoba, například vlastník bytové jednotky, ale pouze SVJ. Proto je na tento zákon potřeba brát zřetel, abyste se vyhnuli případným pokutám, ale i soudním řízením.

Výhody a nevýhody repase nebo výměny měřidel

Nyní už je jasné, že vaše SVJ či BD povinnost ohledně repase nebo výměny měřidel nemine. Stále však zůstává otázkou, který postup se vám vyplatí více. Pojďme se proto u obou možností krátce pozastavit a rozebrat si jejich výhody i nevýhody. 

Repase měřidel

Nespornou a téměř jedinou výhodu ověření měřidel ve vaší budově je ušetření finančních prostředků. Z logiky věci vychází, že repase zařízení nedosáhne takové finanční zátěže, jako nákup nových měřidel. To však nemusí platit vždy. Po uplynutí zkrácené záruční doby od ověření se v případě poruchy musí vaše SVJ o opravdu postarat z vlastních finančních zdrojů. Navíc se také může stát, že při kalkulaci repase zjistíte, že vás nová měřidla přijdou už jen o něco málo dráž.

Mezi nevýhody se dále řadí nutnost dvojího navštívení jednotlivých bytových jednotek techniky. Nejprve při demontáži stávajícího měřidla a poté během zapojení nového zařízení. Nemusíme také zdůrazňovat, že se spotřeba po celou dobu ověřování neměří. Jediný způsob, jak se po dva týdny až měsíc trvajícímu výpadku může vaše SVJ vyhnout, je zapůjčení náhradních měřidel.

Všechna nerepasovaná zařízení musíte po vypršení časového období vždy nahradit novými. Zde podotýkáme, že se mezi repasovanými a novými měřidly dost podstatně liší jejich životnost, ale také kalibrační lhůty. Znovu se tak dostáváme k problematickému omezení záruky. Ta je na repasovaná měřící zařízení validní ve většině případů pouze na dobu 6 měsíců

Zakoupení nových měřidel

Pasáž, kterou věnujeme volbě zakoupení nových měřidel namísto repase, začneme naopak mínusy. V případě, že se vaše SVJ rozhodne investovat a zakoupit nová měřidla, se s největší pravděpodobností musí s těmi starými rozloučit. Nemilou zprávou je, že použitá měřidla nemají takřka žádnou hodnotu a nejvíce se vyplatí je rovnou nechat odvézt do šrotu. Druhou nevýhodou pak může být vyšší cena nových zařízení oproti jejich repase. Jak už jsme ale psali výše, nemusí to být podmínkou ani pravidlem.

Zakoupením nových měřidel energií získá vaše SVJ hned několik výhod. V první řadě se můžete spolehnout na komfortní záruční dobu, která obvykle trvá přes celý kalibrační cyklus. Dále čeká nájemníky nebo majitele bytových jednotek pouze jedna návštěva montérů. Ti se postarají o výměnu starého měřidla za nové, zajistí odečet a plombování. Velkým bonusem pro řadu SVJ může být i fakt, že není potřeba přerušovat měření spotřeby. Tedy pokud nemáte po dobu oprav nachystaná náhradní a ověřená měřidla.

Jaké jsou další možnosti mimo repase nebo výměny měřidel?

Když bychom jako profesionální správci bytových domů měli určit, kterou z výše uvedených variant SVJ a BD volí častěji, pak by to byla volba rychlé výměny všech měřidel. Nejčastějším důvodem je získání plné záruky nová měřidla. Hlavní příčinou, proč tak SVJ jednají, je ale fakt, že se v případě repase mohou vyskytnou další finanční náklady za individuální opravy repasovaných měřidel. Navíc zde hraje i roli včasná identifikace vadného měřidla.

Jednotlivá SVJ a BD mají ale i další možnosti, jak nutnost repase nebo výměny měřidel vyřešit. Jednou z nich je pořízení zánovních měřidel, která jsou repasovaná a ověřená. Můžete totiž narazit na dodavatele, kteří taká zařízení nabízí za nižší pořizovací cenu, avšak s omezenou zárukou a nejasnými vyhlídkami do budoucna. A samozřejmě je tu i možnost, že si po provedení výměny původní měřidla ponecháte a budete skladovat. Během té doby je necháte ověřit a po uplynutí 4 nebo 5 let je opět nasadíte do provozu. V takovém případě se ale nabízí otázka, v jakém stavu měřidla po tak dlouhé době mohou být a zdali nehrozí poruchy a následná nutnost pořízení nových zařízení.

Nechte o repase, nebo výměně měřidel rozhodnout odborníky

Jestliže se i vaše společenství vlastníků jednotek obává složitého rozhodování ohledně repase nebo výměny měřidel, můžete na pomoc povolat odborníky. V případě, že si nechce přidělávat starosti, ztrácet čas a mnohdy i nemalé množství finančních prostředků, pa se můžete obrátit na specialisty z Prague Property Management. V rámci komplexního facility managementu nabízíme i technickou správu a údržbu nemovitostí v Praze a okolí. Technická správa vašich objektů spočívá v zajištění údržby, správy, servisu a revizí všech technologických zařízení v objektu. Krom údržby a oprav všech zařízení například poskytujeme také nepřetržité vyprošťování z výtahů. A to hlavní. Kompletně se postaráme o zajištění pravidelných revizí všech měřidel a vezme si na starost také údržbu kotelny atd. Vyřešíme za vás odečty vodoměrů, plynoměrů nebo měřidel tepla a v případě potřeby sjednáme jejich profesionální výměnu.

Pod náš odborný facility management spadá také detailní vedení evidence revizí a všech oprav v přehledné elektronické podobě. Navíc vám v PPM poskytneme nákladovou optimalizaci na provoz všech domovních zařízení, které máte jako SVJ ve správě.

Prague Property Management, a.s. (PPM)

Hledáte v rámci vašeho SVJ spolehlivého partnera, který kompletně zajistí technickou správu vašich nemovitostí? Potřebujete se poradit ve věci repase, nebo výměny měřidel s realitními odborníky? Obraťte se na Prague Property Management.

PPM působí v Praze a blízkém okolí již od počátku 90. let. Od té doby si vydobyla přední pozice mezi profesionálními poskytovateli komplexních služeb v oblasti správy bytových a nebytových objektů. Díky mnohaleté tradici fungování na realitním trhu jsme hrdým partnerem více než10 pražských SVJ a BD. K dnešnímu dni navíc spravujeme přes 11 000 bytových jednotek pro více než 110 spokojených klientů (SVJ a BD).  

Pro SVJ a BD dlouhodobě zajišťujeme také pozici externího profesionálního předsedy SVJ, nebo pomáháme s dlužníky či neplatiči. Jako jedna z mála společností na realitním trhu navíc disponujeme komfortním pojištěním proti škodám způsobeným třetím stranám, které jsou spojeny s naší činností. A to až do výše 50 000 000 Kč.

Vybrané reference
Vila Verde
alt
bytů ve správě:
6

Luxusní viladům se nachází ve vilové čtvrti Prahy 6 - Bubeneč, Jeho autorem je úspěšný mladý architek Martin Sladký, který za tuto stavbu obdržel několik ocenění.

Praha 7, 8
OC Nové Chabry
alt
kancelářský objekt:
1

Jedná se o OC v areálu nové výstavby bytových domů na Praze 8 - Nové Chabry

Praha 7, 8
Sdílet článek: alt
Zavoláme vám nazpět

Plné znění zde

 

zpět na seznam