Správa objektů
EDA a Havarijní služba 775 885 885
 
Klientská zóna arrow

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 1

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 3

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 2

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 4

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 6

Nechte profesionály dělat svou práci.
Vy si užívejte volný čas!

Slider 5
Blog PPM
6.1.2020

Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020

DUZP v rámci zákona o uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu

K výkladu § 21 odst. 4 písm. b) zákona o DPH považujeme za vhodné upřesnit, že zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné (dále také „DUZP“) primárně vždy ke dni odečtu z měřícího zařízení (vyplývá ze smyslu textu zákona).

Pouze v případech, kdy se skutečná spotřeba zjišťuje jinak než odečtem měřícího zařízení (typicky následný propočet spotřeby na jednotlivé byty či nebytové prostory, kde nejsou instalovány měřící zařízení, např. podle výměry podlahové plochy apod.) nebo za situací, kdy sice je nejprve prováděn odečet měřícího zařízení, ale je důvodné provádět další nezbytné propočty (zjišťování ztrát při distribuci apod.), lze vycházet ze dne zjištění skutečné spotřeby.

V případě odečtu z měřícího zařízení nelze tedy považovat zdanitelné plnění za uskutečněné až následně dodatečnými jednoduchými propočty ve smyslu pouhého porovnání naměřeného stavu s předchozím stavem apod.

Ke zdanění a vypořádání záloh uvádíme, že obecné pravidlo pro vznik povinnosti přiznat daň při dodání zboží a poskytnutí služby je vymezeno v § 20a zákona o DPH. Povinnost přiznat daň při dodání zboží nebo poskytnutí služby vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, přičemž je-li před uskutečněním zdanitelného plnění přijata úplata, vzniká povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty (zálohy).

Pravidla pro určení základu a výše daně za zdanitelná plnění

Pravidla pro určení základu daně a výše daně v případě vypořádání záloh za zdanitelná plnění, kdy se v průběhu vypořádávaného období měnily sazby daně, řeší ustanovení § 37a zákona o DPH.

Odstavec 1 obsahuje pravidlo pro určení základu daně, kterým je v těchto případech rozdíl mezi základem daně podle § 36 odst. 1 (tedy úplatou, kterou plátce má obdržet celkem za uskutečněné plnění, bez daně za toto plnění) a souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 (tedy součtem obdržených záloh, snížených o daň z těchto záloh).

V odstavci 2 jsou upravena základní pravidla pro určení sazby daně, která má být při vypořádání uplatněna. Uplatnění sazby daně se liší podle toho, zda je vypočtený základ daně kladný nebo záporný. V případě kladného základu daně (tedy případ, kdy odběratel doplácí dodavateli nedoplatek) se uplatní sazba daně platná ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. V případě záporného základu daně (tedy případ, kdy dodavatel vrací odběrateli přeplatek) se uplatní sazba daně, která byla uplatněna při přijetí úplaty přede dnem uskutečnění zdanitelného plnění, tedy sazba použitá při výpočtu daně u zálohy. Toto pravidlo však platí obecně pouze pro případy, kdy byla před uskutečněním plnění zaplacena pouze jediná záloha, nebo kdy byla u všech přijatých záloh uplatněna stejná sazba daně.

Odstavec 3 upravuje situace, kdy bylo před uskutečněním plnění přijato více záloh, přičemž souhrn záloh je vyšší než hodnota plnění a zároveň byly u těchto záloh uplatněny různé sazby daně. V těchto případech se při uskutečnění zdanitelného plnění uplatní sazby daně, které byly uplatněny při přijetí úplat, „a to pro tu část z každé přijaté úplaty, o kterou byl danou úplatou navýšen kladný rozdíl mezi souhrnem základů daně podle § 36 odst. 2 a základem daně podle § 36 odst. 1.“ „Navýšení kladného rozdílu“ v podstatě znamená, že by plátce měl u každé ze záloh postupně (od první zálohy chronologicky) zjišťovat, jaký je kumulativní součet všech záloh. U zálohy, u které tento kumulativní součet převýší hodnotu plnění podle § 36 odst. 1, bude při výpočtu daně z celkového přeplatku zohledněna částka odpovídající rozdílu mezi kumulativním součtem záloh a hodnotou plnění, a u všech následujících záloh bude zohledněna celá hodnota zálohy. Pro každou takto určenou část základu daně se uplatní sazby daně, které byly uplatněny při přijetí příslušných záloh.

V praxi lze tedy říct, že se základ daně rozdělí na části připadající na částky, o které jedna nebo případně více posledních jednotlivých úplat „přeplatila“ hodnotu plnění, (jakou částí se každá záloha podílí na vytvořeném přeplatku) a u těchto jednotlivých částek se použije vždy sazba daně, která byla uplatněna u příslušné zálohy.

Byly-li tedy zálohy zdaněny několika různými sazbami, pak se při vypořádání přeplatku použije sazba té zálohy, která se (plně nebo částečně) vrací. Pro tyto účely platí fikce, že se vrací ta poslední, případně dvě poslední atd., jinými slovy, že se zálohy vrací „od konce“.

 

Příklady uplatnění sazeb DPH u tepla a chladu DPH při zúčtování záloh

Podívejte se na 4 příklady uplatnění sazeb DPH při zúčtování záloh (ve všech případech se předpokládá, že ke dni odečtu nastává DUZP dle § 21 odst. 4 písm. b) zákona o DPH).

Vyčíslený nedoplatek ve výši 20. 000 Kč při uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu (příklad č.1)

Teplárenská firma – plátce DPH dodává pro svého klienta tepelnou energii. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 11. 2019 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 12. 2019 přijme zálohu 2 ve výši 100.000 + 15 % DPH. V lednu 2020 provede vyúčtování dodaného tepla na základě odečtu v 12/2019, přičemž je vyčíslen NEDOPLATEK ve výši 20.000 bez DPH. Jaká sazba daně se uplatní na nedoplatek?

 • listopad 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000)
 • prosinec 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000). Současně je v prosinci 2019 proveden odečet měřícího zařízení (DUZP)
 • leden 2020 - odečet dodaného tepla v prosinci 2019, přičemž nedoplatek je ve výši 20. 000,- Kč bez daně. Z nedoplatku vyúčtovaného odběrateli k měsíci odečtu 12/2019 plátce uplatní DPH ve výši sazby platné k DUZP (tj. do 31. 12. 2019) = 15 %, tj. 3 000. Viz § 37a odst. 2, písm. a)

Vyčíslený přeplatek ve výši 20. 000 Kč při uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu (příklad č.2)

Teplárenská firma – plátce DPH dodává pro svého klienta tepelnou energii. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 11. 2019 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 12. 2019 přijme zálohu 2 ve výši 100.000 + 15 % DPH. V lednu 2020 provede vyúčtování dodaného tepla na základě odečtu v 12/2019, přičemž je vyčíslen PŘEPLATEK ve výši 20.000 bez DPH. Jaká sazba daně se uplatní na přeplatek?

 • listopad 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000)
 • prosinec 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000). Současně je v prosinci 2019 proveden odečet měřícího zařízení.
 • leden 2020 - odečet dodaného tepla v prosinci 2019, přičemž přeplatek je ve výši 20. 000,- Kč bez daně. Na přeplatek vyúčtovaný odběrateli k měsíci odečtu 12/2019 plátce uplatní DPH ve výši sazby platné při přiznání daně ze záloh = 15 %, tj. 3 000. Viz § 37a odst. 2, písm. b)

Vyčíslený nedoplatek ve výši 150.000 Kč při uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu (příklad č.3)

Teplárenská firma – plátce DPH dodává pro svého klienta tepelnou energii. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 11. 2019 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 12. 2019 přijme zálohu 2 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 1. 2020 přijme zálohu 3 ve výši 100.000 + 10 % DPH. V únoru 2020 provede vyúčtování dodaného tepla na základě odečtu v 1/2020, přičemž je vyčíslen NEDOPLATEK ve výši 150.000 bez DPH. Jaká sazba daně se uplatní na nedoplatek?

 • listopad 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000)
 • prosinec 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000)
 • leden 2020 – záloha 110 000 (základ daně 100 000, DPH 10 000). Současně je v lednu 2020 proveden odečet měřícího zařízení (DUZP)
 • únor 2020 - odečet dodaného tepla v lednu 2020, přičemž nedoplatek je ve výši 150. 000,- Kč bez daně. Z nedoplatku vyúčtovaného odběrateli k měsíci odečtu 1/2020 plátce uplatní DPH ve výši sazby platné k DUZP (tj. od 1. 1. 2020) = 10 %, tj. 15 000. Viz § 37a odst. 2, písm. a)

Vyčíslený přeplatek ve výši 150.000 Kč při uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu (příklad č.4)

Teplárenská firma – plátce DPH dodává pro svého klienta tepelnou energii. Přijímá zálohové platby. Dne 15. 11. 2019 přijme od klienta zálohu 1 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 12. 2019 přijme zálohu 2 ve výši 100.000 + 15 % DPH, dne 15. 1. 2020 přijme zálohu 3 ve výši 100.000 + 10 % DPH. V únoru 2020 provede vyúčtování dodaného tepla na základě odečtu v 1/2020, přičemž je vyčíslen PŘEPLATEK ve výši 150.000 bez DPH. Jaká sazba daně se uplatní na přeplatek?

 • listopad 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000)
 • prosinec 2019 – záloha 115 000 (základ daně 100 000, DPH 15 000)
 • leden 2020 – záloha 110 000 (základ daně 100 000, DPH 10 000), únor 2020 - odečet dodaného tepla v lednu 2020, přičemž přeplatek je ve výši 150.000 bez daně.

Na přeplatek vyúčtovaný odběrateli k měsíci odečtu 1/2020 plátce uplatní DPH následovně:

100 000 - 10 %, tj. 10 000 50 000 – 15 %, tj. 7 500 Celkem bude tedy vráceno 150 000 + 10 000 + 7 500. Viz § 37a odst. 3

Sazba daně na dodání teplé vody

Sazba daně na dodání teplé vody od 1. 1. 2020 je nadále ve výši 15 %, neboť takové dodání je nutné posoudit jako jedno plnění, a to dodání teplé vody, která je zbožím zařazeným do číselného kódu 2201 nomenklatury Společného celního sazebníku Evropské unie a jedná se tedy o zboží uvedené v příloze č. 3 k zákonu o DPH.

Prohlédněte si přesné znění zákona v jeho původní podobě.

Zeptejte se profesionálů z Prague Property Management (PPM)

Není vám znění zákona jasné nebo se raději chcete poradit s odborníky? Kontaktujte odborníky z společnosti Prague Property Management, a.s. (PPM) platíme za předního poskytovatele profesionálních služeb v oblasti správy, údržby a provozu bytových a komerčních prostor v Praze. Naše společnost disponuje širokým týmem odborníků. Máme více jak 140 spokojených klientů (SVJ a BD) s více jak 11,6 tisíci vlastníky. Samozřejmostí je u nás flexibilní pojištění proti škodám způsobeným naší činností až do výše 50 000 000 Kč.

Mezi naše hlavní služby patří komplexní zastoupení funkce předsedy SVJ, odborný facility management, ekonomická i technická správa budov nebo kompletní flat service. Obrátit se na nás ale můžete i v případě poptávky úklidových služeb nebo hodinového manžela.

Klientům vyjdeme vždy vstříc a dbáme na jejich komfort. Proto u nás funguje moderní a přehledná klientská zóna. Abyste už nikdy nemuseli hledat poslední verzi smlouvy kdesi v emailu. Hodit se vám může také Elektronický domovní asistent (EDA). Díky němu se vždy a včas dozvíte o plánovaných opravách. A navíc nám skrze nej můžete nahlásit jakýkoliv požadavek nebo závadu, která se týká se provozu i údržby vašeho objektu. Naši specialisté z PPM pak hlášení rychle a efektivně vyřeší k vaší spokojenosti.

alt
 
zpět na seznam
Vybrané reference
alt
OC Nové Chabry - Praha 8
1 jednotek ve správě
alt
Vila Verde - Praha 6, 7
6 jednotek ve správě
alt
Palác Koruna - Praha 1, 2, 3
1 jednotek ve správě
 
×
Přihlášení

Pro zobrazení cen je třeba se přihlásit. Pokud nejste registrováni, prosíme učinte tak níže, děkujeme.
Team PPM

Zavoláme vám nazpět

Zaujaly vás naše služby? Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.


Plné znění zde
 
×
Zavoláme vám nazpět

Zaujaly vás naše služby? Zaregistrujte se prosím a my se Vám v co nejkratší době ozveme nazpět.


Plné znění zde
 
×
alt
Nahlásit havárii nebo reklamaci

Pro všechny objekty spravované společností Prague Property Management je zajištěna nonstop havarijní služba od firmy JANPE s.r.o.
(v pracovní dny Pondělí až Čtvrtek od 8:00 -18.00 hod, v Pátek od 8:00 -16.00 hod, se dovoláte na službu EDA - Elektronického Domovního Asistenta naší společnosti Prague Property management, a.s). 

Ve dnech 30 a 31.12 je omezen provoz EDA - Elektronického Domovního Asistenta od 8 do 16.00 hod

Závady na společných prostorech domu jsou hrazeny z prostředků společenství vlastníků domu, závady ve Vaší jednotce budete hradit přímo v hotovosti.

V případě havárií v mimopracovní době, v době víkendů a svátků se obracejte na Havarijní službu 775 885 885.

×
Zeptejte se profesionála...

Plné znění zde